Wyłączny przedstawiciel wiodących światowych firm w produkcji maszyn do utylizacji odpadów

           

 + 48 533 084 009  

 

Strona producenta matteco »

PRZEPISY USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH:

Wprowadzanie do obrotu w Polsce wyrobów budowlanych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 52, poz. 881, z poźn. zm). Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 4 ww. ustawy wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być wbudowany, wmontowany, zainstalowany lub zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu, jeżeli: 
- zostały oznakowane CE (art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy), albo 
- zostały oznakowane znakiem budowlanym (art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).
Przepisy te określają generalną zasadę umożliwiającą producentowi, który wprowadza wyroby na terytorium Polski, dokonanie wyboru sposobu wprowadzenia ich do obrotu – w oparciu o system europejski (z oznakowaniem CE) lub o system krajowy             (z oznakowaniem znakiem budowlanym).   
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt  4 ustawy o wyrobach budowlanych, do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych nadaje się również wyrób budowlany, jeżeli jest wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Jest to wprowadzanie do obrotu na rynek polski wyrobów budowlanych na podstawie zasady "o wzajemnym uznawaniu" wyrobów budowlanych państw członkowskich.
Przy zastosowaniu tzw. „zasady wzajemnego uznawania” (art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy)- jak wyżej wspomniano - wyrób może być wprowadzony do obrotu w Polsce, o ile został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim. Wyrób taki powinien nadawać się do zamierzonego zastosowania w obiekcie budowlanym, tzn. posiadać właściwości użytkowe umożliwiające spełnienie przez obiekt budowlany, zaprojektowany i zbudowany w sposób określony w odrębnych przepisach, wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.). Powyższe oznacza, że tego typu wyroby mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Polski bez potrzeby ich znakowania znakiem budowlanym, a działania ograniczające lub uniemożliwiające to wprowadzanie mogą być prowadzone przez właściwe organy nadzoru budowlanego zgodnie z zasadami i trybem określonymi w rozporządzeniu Nr 764/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.
Należy podkreślić, że wprowadzając do obrotu wyrób budowlany na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o wyrobach budowlanych, ocena czy wyrób ten spełnia wymagania podstawowe, o których mowa powyżej spoczywa na uczestnikach procesu budowlanego (inwestor, inspektor nadzoru, projektant, kierownik budowy).
Dodatkowo informuję, że ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 52, poz. 881, z poźn. zm) reguluje szczegółowo zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Kontrolujący (stosownie do przepisu art. 18 w/w ustawy) może żądać od kontrolowanego producenta albo importera przedstawienia w wyznaczonym terminie deklaracji zgodności wyrobu budowlanego; nazwy i adresu zakładu, w którym wyrób jest wytwarzany, a w przypadku wyrobów importowanych nazwę i adres producenta; wykazu uwzględnionych specyfikacji technicznych, ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów oraz instrukcji stosowania tego wyrobu. Ponadto organ kontrolujący może żądać od sprzedawcy wskazania nazwy i adresu producenta, importera lub sprzedawcy, od którego nabył wyrób budowlany; ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów oraz instrukcji stosowania tego wyrobu oraz przedstawienia, w wyznaczonym terminie, deklaracji zgodności, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.